fbpx
koronavirus

HVEM
ER VI?

Nor Lines AS er en
totalleverandør av
transporttjenester nasjonalt og
internasjonalt

PlayPlay
Koronavirus og pandemi.

Som de fleste bedrifter i Norge og Europa er også Nor Lines påvirket av den uforutsette og omfattende konjukturnedgangen som følge av koronaviruset. Etter en nedgang i smittetilfeller ser vi nå en oppblomstring og vi håper alle på en snarlig nedgang i smittetilfeller. Vi er alle berørte av dette og de endelige konsekvensene er foreløpig utenfor vår kontroll. Det vi heldigvis kan kontrollere er våre egne tiltak og strukturelle endringer som sørger for at vi i fellesskap med våre partnere og kunder sikrer bærekraften til våre bedrifter gjennom denne krisen. Sammen står vi han av.

Transportbransjen er en essensiell del av Norges infrastruktur og ivaretar det som karakteriseres som samfunnskritiske funksjoner. Våre ansatte og samarbeidspartnere jobber hver dag for at operative utfordringer i minst mulig grad skal påvirke deg som kunde. Daglig følger vi utviklingen og gjør de endringer som situasjonen krever av oss.

NHO LT har erklært Force Majeure.

Regjeringen iverksatte den 12. mars de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Viktige samfunnsinstitusjoner som skoler, barnehager og utdanningsinstitusjoner har vært helt eller delvis stengt. Kultur- og idrettsarrangement avlyses, og en rekke virksomheter har fått forbud mot drift, som servering, treningssentre, frisør, m.v. Det er videre lagt en rekke restriksjoner på reise- og bevegelsesfrihet for individer i Norge. Dette har medført at også transport- og logistikkbransjen er inne i en Force Majeur-situasjon. Dette understøttes juridisk, av NHO: https://www.nholt.no/artikler/2020/korona-force-majeure/.

«At man er i en force majeure-situasjon betyr normalt sett at man er ansvarsfri i forhold til løpende forpliktelser og oppståtte økonomiske tap.» Da tenker vi først og fremst på løpende kontrakter som vi ikke vil være i stand til å oppfylle som følge av den situasjonen samfunnet er i.

Vi opplever at våre kunder har forståelse for dette.

Økte fremføringstider og distribusjonskostnader i forbindelse med Covid-19.

For å demme opp for permitteringer, stengte grenser, foreløpige begrensninger på Hurtigruten, samt tilgang på arbeidskraft som ikke er i karantene, har regjeringen så langt kommet med gode tiltak; for Nor Lines gjelder dette i hovedsak dispensansjon fra arbeidstidsbestemmelsene og kjøre- og hviletid. Dette har lettet arbeidet vårt i en hektisk og noe uoversiktlig hverdag. Nor Lines har så langt det har latt seg gjøre prøvd å sikre at hverdagen til våre kunder skal være så upåvirket som overhodet mulig, samtidig så ser vi nå at den samlede effekten av nedskalering av infrastruktur og volumnedgang hos store kundesegmenter vedvarer og fremtvinger oss til å videreføre en del endringer for å sikre fremtidig bærekraft.

Vi ser at Nor Lines har økte kostnader ved å fremføre gods på alternativ måte siden Hurtigruten ikke seiler som normalt, nye restriksjoner medfører lengre tidsbruk på henting og levering av gods, terminalhåndteringen er mer kostnadskrevende som følge av smittevernregler samt økte kostnadselementer på driftsmaterell – alt som følge av Covid-19.

Som en følge av koronasituasjonen ser vi oss nødt til å beholde noen økonomiske tillegg for å demme opp for økte kostnader og å sikre infrastrukturen gjennom denne krisen. Covid-19-tilleggene er:

I en fase hvor vi alle opplever store utfordringer har vi stor forståelse for at dette kan legge sten til byrden, samtidig ber vi om forståelse for at dette er helt nødvendig for å sikre infrastrukturen fremover. Hold deg gjerne oppdatert på våre websider: www.norlines.no, og ring gjerne din lokale Nor Lines kontaktperson, slå av en prat og la oss sammen finne de gode løsningene.